Rent a car Chiang Rai

รู้จักเชียงราย

เชียงรายตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศไทย ด้านทิศเหนือของจังหวัดคิด กับประเทศพม่าและลาว โดยมีเทือกเขาสูงเป็นแนวพรมแดนกั้นไทย กับพม่า ส่วนทางด้านลาวมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแคน และเป็น เส้นทางสัญจรไปได้ถึงประเทศจีน ภูมิประเทศส่วนใหญ่ของเชียงราย จึงเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำโขงและเต็มไปด้วยเทือกเขาสูง อุดมสมบูรณ์ไปด้วย ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งแม่น้ำ ขุนเขา และป่าไม้ ในมิติทางประวัติศาสตร์นั้น

เชียงรายเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีมาแต่ ยุคโบราณ เป็นจุดเริ่มต้นของความรุ่งเรืองแห่งอาณาจักรล้านนา ดังปรากฏโบราณสถานอันทรงค่าแก่การเรียนรู้ของมนุษยชาคิ และด้วยเหตุที่เชียงรายมีสภาพเป็นปเขา ตั้งอยู่ในแนวชายขอบ ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน จึงมีกลุ่มคนหลากหลายกลุ่มเข้ามาตั้งถิ่นฐาน ทั้งคนไทยพื้นราบและชาวไทยภูเขา รวมทั้งชาวจีนฮ่อที่อพยพเข้ามา อยู่บนคอยสูงหลายแห่ง ส่วนใหญ่ประกอบการเกษตรเป็นอาชีพหลัก มีทั้งการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ ปัจจุบันเชียงรายกลายเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าการ ท่องเที่ยวของห้าเชียง หรือที่เรียกว่าสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย เชียงคุง (พม่า) เชียงรุ้ง (จีน) และเชียงทองหรือหลวงพระบาง (ลาว) มีการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมจากเชียงรายสู่ประเทศ เพื่อนบ้าน เพื่อเป็นประตูเปิดไปสู่สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ ทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ โดยทางบกมีเส้นทางรถยนต์จากแม่สาย-เชียงตุง- เชียงรุ้ง ไปถึงคุนหมิงในจีน ในอนาคตมีการวางแผนก่อสร้างสะพาน จาก อ. เชียงของข้ามแม่น้ำโขงไปยังเมืองห้วยทรายฝั่งลาว มีถนน ลาดยางผ่านไปทางหลวงน้ำทางเข้าสู่เมืองจีนที่เมืองล้าของสิบสองปันนา ส่วนทางเรือ สามารถล่องเรือจากเชียงแสนขึ้นไปถึงเชียงรุ้ง และหลวงพระบาง ทางอากาศ มีการเปิดเส้นทางบินกรุงเทพฯ- เชียงราย-คุนหมิง ทั้งนี้เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาให้ จ. เชียงราย เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและการท่องเที่ยวในอนุภาคลุ่มน้ำโขง ตอนบนรวมทั้งทั่วภูมิภาคอินโดจีน สนับสนุนบทความคุณภาพโดย Drivemate.asia บริการเช่ารถเชียงรายราคาถูก

แม้ปัจจุบันเชียงรายจะไม่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวมาก เท่าจังหวัดใกล้เคียงอย่างเชียงใหม่ แต่เชียงรายก็มีเอกลักษณ์ทาง สถาปัตยกรรม วัฒนธรรม และศิลปะล้านนาอันสืบอายุยืนยาว เป็น ที่ดึงดูคนักท่องเที่ยวให้มาชม นอกจากนี้ชีวิตและความเป็นอยู่ ของชาวไทยภูเขา ความงดงามตามธรรมชาคิของเทือกเขาสลับชับซ้อน และแม่น้ำสายต่างๆ รวมถึงการเป็นจังหวัดเหนือสุคแคนสยาม ที่มีอาณาเขตคิดต่อกับเพื่อนบ้านถึงสองประเทศ ยังทำให้เชียงราย มีเสน่ห์เสมอสำหรับผู้รักการเดินทาง สภาพธรรมชาติ เชียงรายเป็นเมืองชายแดนที่ได้ชื่อ ว่าเป็นคืนแดนแห่งขุนเขาเช่นเคียว กับเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน พื้นที่ กว่า 90 เปอร์เซ็นด์เป็นภูเขาสูง มีความสูงถึง 1,500-2,000 ม. จากระดับน้ำทะเล โดยเฉพาะแนวเทือกเขาผีปันน้ำกั้นพรมแดนไทย-พม่า ที่ได้ชื่อว่ามีธรรมชาติสวยงาม ตามยอดคอยสูงมีดุดชมควมงคงามของทิวทัศน์เทือกเขาและที่ราบ รวมทั้งทะเลหมอกที่ปรากฏอยู่เกือบทุกฤดูกาล ขุนเขาที่ปกคลุมด้วย ผืนป้าดิบเหล่านี้ยังเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารและน้ำตคงคงามที่มีชื่อ เสียงหลายแห่ง เช่น น้ำตกขุนกรณ์ น้ำตกปูแกง เป็นต้น

เชียงรายเป็นจุดแรกที่แม่น้ำโขงไหลผ่านเข้าสู่ประเทศไทย เริ่ม ค้นจากพรมแดนไทย ลาว และพม่า บริเวณสามเหลี่ยมทองคำ ผ่าน อ. เชียงแสน อ. เชียงของ และ อ. เวียงแก่น ก่อนไหลเข้าสู่ประเทศ ลาว รวมระยะทางทั้งสิ้น 94 กม. แม่น้ำโขงเป็นพรมแดนที่แบ่งกั้น ระหว่างไทยและลาว เป็นทางสัญจรร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน และเป็น แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก นอกจากนี้ยังอุดม ไปด้วยปลาน้ำจืด โดยเฉพาะปลาบึก ปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดที่พบ ในแม่น้ำโขงเพียงแห่งเคียวในโลก และที่บ้านหาดไครใน อ. เชียงของ ก็เป็นแห่งเคียวที่มีการจับปลาชนิดนี้ ได้เป็นประจำทุกปื นอกจากแม่น้ำโขง เชียงรายยัง มีแม่น้ำกก แม่น้ำอิง แม่น้ำคำ แม่น้ำ ลาว และแม่น้ำสาย ไหลหล่อเลี้ยง ชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรม โคยมี แม่น้ำกกที่ไหลผ่านตัวเมืองเชียงรายก่อนลงสู่แม่น้ำโขงที่ อ. เชียงแสนเป็นแม่น้ำสายสำคัญ เพราะ นอกจากใช้อุปโภคบริโภค ริมฝั่งแม่น้ำกกยังมีธรรมชาติงดงาม และเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวไทยภูเขา ส่งผลให้กิจกรรมล่องแม่น้ำกก ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวที่รักการผจญภัย ถึงแม้พื้นที่ส่วนใหญ่ของเชียงรายจะเต็มไปด้วยขุนเขา แค่ป้าไม้ ตามเทือกเขาเหล่านั้นได้ถูกทำลายลงไปอย่างมากมายในอดีต หลงเหลือ เพียงเทือกเขาหัวโล้นสุดสายดาปรากฏให้เห็นตามเส้นทางทั่วไป ทั้งนี้ เป็นผลจากการที่มีชาไทยภูเขาอาศัยอยู่ตามเทือกคอยเป็นจำนวนมาก

 

ชาวเขาเหล่านี้ยึดอาชีพการเกษตรด้วยวิธีทำไร่เลื่อนลอย ทำให้มีการ ตัดไม้ทำลายป่าเป็นบริเวณกว้างในแต่ละปี รวมทั้งบางส่วนก็ลักลอบ ปลูกฝิ่นตามแนวชายแดนพม่า เมื่อป่าไม้ถูกทำลาย ย่อมส่งผลให้แหล่งตันน้ำลำธารของเชียงราย เหือดแห้งลง หน่วยงานราชการหลายแห่งจึงได้พยายามฟื้นฟูสภาพ ธรรมชาติของเชียงรายให้กลับคืนมา โดยเฉพาะบนคอยคุง มีโครงการ พัฒนาคอยตุงเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระ- ศรีนครินทราฯ โดยให้ชาวไทยภูเขาทำการเกษตรอย่างถูกวิธี ยกเลิก การปลูกพืชเสพติด และปลูกป้าขึ้นทดแทน สำหรับบำไม้ของเชียงรายที่ยังคงความสมบูรณ์อยู่ได้รับการ คุ้มครองให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ ได้แก่อช. คอยหลวง อช. ขุนแจ และ วนอุทยานน้ำตกขุนกรณ์

 

ประวัติและความเป็นมา

เชียงรายเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำกก จึงเป็นดินแดนที่ มีผู้คนเข้ามาตั้งหลักแหล่งตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และมีความ รุ่งเรืองสืบต่อกันมาหลายยุคสมัย จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่กันพบในเขตที่ราบลุ่มรอบแม่น้ำ กก สันนิษฐานได้วบริเวณนี้เป็นศูนย์กลางของชุมชนมาแล้วตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. 1800 เพราะมีร่องรอยของซากเมืองที่มีความเจริญทาง วัฒนอรรมและศิลปะอยู่ตามริมแม่น้ำกก ซากเมืองโบราณที่กันพบใน ปัจจุบันมีถึง 27 เมืองตั้งแต่อ. ฝางของเชียงใหม่ซึ่งเป็นต้นแม่น้ำกก มาจนถึงเมืองเชียงแสน โบราณสถานเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า มีชุมชน ตั้งถิ่นฐานอยู่ในลุ่มแม่น้ำกกอย่างหนาแน่นและได้ขยายตัวสร้างบ้านแปง เมืองกันไม่ขาดสาย

ประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงรายเริ่มต้นในสมัยต้นพุทธศตวรรษ ที่ 19 โดยพญามังราย หรือพ่อขุนเม็งรายมหาราช (พ.ศ. 1781-1860) ปฐมกษัคริย์แห่งราชวงศ์มังราย บุครของพญาลาวเม็ง ผู้ครองเมือง หิรัญนครเงินยาง (เชียงแสนในปัจจุบัน) ได้ขึ้นครองราชย์แทน พญาลาวเม็งในปี พ.ศ. 1802 และได้ย้ายราชธานีจากเมืองหิรัญ- นครเงินยางมาสร้างราชธานีแห่งใหม่ที่ริมฝั่งแม่น้ำกกเมื่อ พ.ศ. 1805 และได้ขนานนามว่าเชียงราย อันหมายถึงเมืองของพญามังราย จากนั้นพญามังรายได้รวบรวมหัวเมือง ต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครือญาติสายเลือคลัวะ- จักราช เช่น เมืองเชียงไร เมืองไร เมืองปง เมือง เวียงคำ เชียงเงิน เชียงของ ฯลฯ เข้ามาไว้ใน อำนาจ และแผ่อำนาจเข้าไปในเขตลุ่มน้ำปิง ปื พ.ศ. 1839 ทรงย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่ริมฝั่ง แม่น้ำปีง ให้ชื่อราชธานีใหม่ว่านพบุรีศรีนครพิงค์- เจดีย์วัดป่าสัก เชียงใหม่ และครองราชย์อยู่ที่ราชธานีใหม่แห่ง ในเมืองโบราณ นี้ โดยให้ราชโอรสไปครองเมืองเชียงรายแทน เชียงแสน เชียงรายจึงกลายเป็นเมืองบริวารของเชียงใหม่ เมื่อพญามังรายสวรรคต อาณาจักรล้านนาอันมีเมืองเชียงใหม่ เป็นราชธานีเกิดความแตกแยก เจ้าผู้ครองนครแก่งแย่งชิงอำนาจกัน จนเกิดสงครามกลางเมือง พระเจ้าบุเรงนองฉวยโอกาสเข้าตีอาณาจักร ล้านนาจนสำเร็จ พม่าได้ปกกรองอาณาจักรล้านนาเป็นเวลากว่า 200 ปี และฟื้นฟูเมืองเชียงแสนขึ้นเป็นเมืองสำคัญในการปกครองหัวเมืองฝ่ายเหนือ ต้นพุทธศควรรษที่ 24 สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี พญากาวิละ เป็นผู้มีบทบาทสูงในการเกลี้ยกล่อมให้บรรดาเมืองต่างๆ ในล้านนา ร่วมมือกันต่อสู้กับพม่าแต่ยังไม่สำเร็จ กระทั่งสมัยรัดนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 ทรงส่งกำลังมาสนับสนุนพญากาวิละต่อสู้กับพม่าจนเป็น ผลสำเร็จ แล้วทรงสถาปนาให้เชียงใหม่เป็นประเทศราชของกรุงรัตน- โกสินทร์ และแต่งตั้งพญากาวิละเป็นพระเจ้ากาวิละปกครองเมือง เชียงใหม่ ในปื พ.ศ. 2347 พระเจ้ากาวิละกรงยกทัพไปตีเมืองเชียงแสน และกวาดค้อนผู้คนออกจากบริเวณมืองจนหมด เมืองค่างๆ รวมทั้ง เชียงรายจึงถูกทิ้งให้เป็นเมืองร้าง ต่อมาในปี พ.ศ. 2386 ตรงกับสมัย รัชกาลที่ 3 เชียงรายได้รับการบูรณะขึ้นอีกครั้งในฐานะเมืองบริวาร ของเชียงใหม่ โดยมีเชื้อพระวงศ์ชั้นผู้ใหญ่เป็นเจ้าปกครองนคร ในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงดำเนินนโยบายสร้างความเป็นเอกภาพ ทางการเมือง ประกาศจัดตั้งมณฑลพายัพขึ้นในปี พ.ศ. 2427 และ ยกเลิกหัวเมืองประเทศราชล้านนาไทย เมืองเชียงรายจึงจัดเป็นเมือง หนึ่งซึ่งขึ้นตรงต่อมณฑลพายัพ ล่วงถึงสมัยรัชกาลที่ 6 การปกครอง แบบมณฑลเทศาภิบาถูกยกเลิก เชียงรายจึงได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็น จังหวัดหนึ่งของสยามประเทศมานับแต่นั้น

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *